Banner
Strategisk kommunikasjon

Tips til deg som vil jobbe mer strategisk

Cathrine Torp, kommunikasjons- og strategidirektør i Revisorforeningen, har alltid jobbet strategisk med kommunikasjon. Her får du hennes beste tips.

– Skal du få brukbare budsjetter til å gjennomføre det du ønsker og bygge intern stolthet i kommunikasjonsavdelingen, så er strategisk tenkning veien å gå.

 Cathrine Torp, kommunikasjons- og strategidirektør i Revisorforeningen vet at det fungerer.

Trivselen stiger.

– Da jeg startet i kommunikasjonsavdelingen i Forskningsrådet, lå kollegaene mine på kom- munikasjon under snittet i medarbeidertilfredshet. Trivselen var ikke på topp, og de følte seg underkjent. Etter at vi begynte å jobbe tett opp mot strategi og begynte å vise hvordan det vi gjorde, virket, og at vi drev med fruktbart teamwork, endret det seg. Etter fire år var de ansatte i kommunikasjon mer happy enn de andre i organisasjonen. Folk gikk fra å ha det greit på jobb til å ha det gøy. Det betyr noe.

– Hva betyr strategisk kommunikasjon i Revisorforeningen?

– I Revisorforeningen er mye av strategien å være en synlig aktør i samfunnet, ta posisjon og øke attraksjonen til yrket. Vi skal dessuten være en faglig garantist. Alle disse målene har store kommunikasjonselementer i seg.

Strategisk kommunikasjon
Slik blir du mer strategisk
Les mer

Slitsomme spørsmål.

Cathrine Torp understreker at det selvfølgelig er helt avgjørende at toppledelsen er innforstått med at kommunikasjon er et viktig verktøy for å sikre at målene for selskapets strategi blir nådd. Men selv om ledelsen er med, er det ikke dermed sagt at det blir en enkel omgang for kommunikatører.

– Mange ansatte trenger taktisk støtte fra kom- munikasjon. Samtidig synes de at spørsmål om målgrupper, virkemidler og måloppnåelse er vanskelige og slitsomme. Det blir fort litt sånn: «Kan du ikke bare lage den videoen for oss, da?». På den andre siden er ikke ledelsen interessert i å bruke store ressurser på taktisk støtte i organisasjonen hvis kommunikasjon ikke leverer opp mot organisasjonsmålene.

Kopier de andre.

Hvis du blir ansatt som kom-munikasjonsleder i en organisasjon der de ikke ser verdien av å ha med kommunikasjon i leder- gruppen, men du likevel ønsker å den veien, hva skal du gjøre?

– Det er ikke en enkel utfordring, men bli godt kjent med virksomhetens strategi og begynn med å lage kommunikasjonsmål som ligger tett opp til virksomhetens strategi. Rapporter mål på samme måte som resten av virksomheten, så blir kommunikasjon i mindre grad sett på som en annerledes avdeling. Sett deg inn i AMEC- rammeverket (se faktaboks), men ikke tenk på det som en tvangstrøye, mer som en buffét der du kan plukke KPI-er som er relevante for din virksomhet. Det er gøy å måle. I Forsknings- rådet fyrte jeg opp alle på kommunikasjon så mye at vi til slutt målte på 64 KPI-er. Det er ikkenødvendig, ler Cathrine Torp.

TRE TIPS FOR STRATEGISKE KOMMUNIKATØRER

  1.  Les virksomhetens strategi og tenk ut hvor kommunikasjon best kan bidra til at virksom- heten når sine mål. Er virksom- heten avhengig av en sterk merkevare for å selge sine produkter eller et godt omdømme for å få politisk gjennomslag? Måling må starte med en vurdering av virksomheten og virksomhetens viktigste målgrupper og interessenter.

  2. Engasjer gjerne organisa- sjonen. Gule-lapper-seanser er ofte bra for å hente ut  kompetanse i virksomheten, og ikke minst, for å skape involvering og forankring av sluttresultatet.

  3. Lag en plan som er så enkel som mulig, men samtidig så kompleks som nødvendig, med tydelige SMARTE mål som er spesifikke, målbare (gjerne automatisk), ambisiøse og relevante. Det siste er ofte det vanskeligste, målene må være og oppleves som relevante for virksomheten, og kommunikasjonsresultatene må bidra til at virksomheten når sine mål. Og så må det settes tidsfrister, og gjerne en overordnet femårsplan dersom målene er krevende, for eksempel å endre oppfatning i befolkningen.