Banner
Samfunnsansvar og etikk

Etterlyser Pride-engasjement i det offentlige

Medieviter Nils Petter Strømmen mener det kan se ut som mange offentlige virksomheter mangler et Pride-engasjement og et langsiktig arbeid med kjønns- og seksualitetsmangfold.

Mens et stigende antall norske virksomheter dekorerer logoene sine med regnbuefarger i juni, etterlyser seniorrådgiver i Kantar Nils Petter Strømmen økt deltagelse av offentlige virksomheter til Pride-markeringer. Han mener også at de burde arbeide hele året for å fremme mangfold og inkludering.

- Jeg synes det er bra at norske virksomheter, også i det offentlige, legger regnbuefarger til profilen sin nå, men de kunne gjort så mye mer.

Nils Petter Strømmen er tidligere styreleder av Kommunikasjonsforeningen og sitter nå i foreningens etiske råd.

Har hele befolkningen som målgruppe

- Jeg har inntrykk av at det er mange offentlige virksomheter som er lite synlige eller har en utydelig stemme på dette feltet. Det var kanskje greit for fem-ti år siden å ikke forholde seg til Pride, men i dag blir alle virksomheter i større eller mindre grad vurdert på dette, sier Strømmen. 

I dag blir alle virksomheter i større eller mindre grad vurdert på dette.
Nils Petter Strømmen

Han peker på at offentlige virksomheter til sammen er arbeidsgiver for en tredjedel av befolkningen i tillegg til å ha hele befolkningen som oppdragsgiver og målgruppe. Dermed har de et stort ansvar både for å speile befolkningen og fremme toleranse overfor alle, også selv om det ikke er deres kjernevirksomhet, mener han.

- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for mangfold, men det er mange flere enn dem som kan bidra i dette arbeidet. Inkludering er nedfelt i personalpolitikken i staten, og hvis man jobber med dette bør man også jobbe med å inspirere andre, mener Nils Petter Strømmen.

Han peker på at også de fleste offentlige virksomheter har ansatte med skeive erfaringer som sannsynligvis vil sette pris på et slikt engasjement, og ikke minst kan bidra til et internt engasjement på sin arbeidsplass.

Se svar fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), NAV og Skatteetaten lenger ned i saken.

Hindres av byråkratiske idealer?

Strømmen spør seg om det er de byråkratiske idealene om nøytralitet som er en hindring for å uttrykke støtte til Pride og arbeide for mangfold også på dette området.  

pride_nps.jpg
Nils Petter Strømmen etterlyser et mer langsiktig arbeid med kjønns- og seksualitetsmangfold fra det offentlige. 

 

- Eller er det manglende bevissthet? Jeg regner i hvert fall ikke med at det ligger noe i den statlige kommunikasjonspolitikken som hindrer at offentlige etater kan uttrykke slik støtte, snarere tvert imot, sier Strømmen.

Kommunikasjonsfolk kan spille en rolle

Hvordan kan så kommunikasjonsfolk spille en rolle i dette arbeidet?

- Jeg ønsker at alle skal gjøre seg opp noen tanker om dette. Og bidra inn i sin organisasjon, sier Strømmen, og trekker frem Oslo Kommune som en offentlig virksomhet som, med sin bank av Pride-materiell til bruk i underliggende etater, har kommet et stykke på vei.

Skal du lage en infografikk om familier, bør du også vurdere å velge likekjønna foreldre.
Nils Petter Strømmen

Hvis du som kommunikatør har et bevisst forhold til kjønns- og seksualitetsmangfold, er det en god start, mener han.

- Skal du lage en infografikk om familier, bør du også vurdere å velge likekjønna foreldre, slik jeg har sett Utdanningsdirektoratet har gjort i en barnehagerapport. Det er også viktig å være bevisst disse tingene når du velger bilder til for eksempel nettsaker. Det er veldig lett å tenke tradisjonelt i visuell kommunikasjon. Men se på mangfoldet av emojis på Iphone. Det handler om representasjon og bevissthet om hvilke illustrasjoner man bruker. Alle valg man tar betyr noe og synes, påpeker medieviter Nils Petter Strømmen.

Bufdir, NAV og Skatteetaten om sitt Pride-arbeid

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) svarer:

-Pride er en fin og viktig anledning for offentlige virksomheter til å være synlige og sette kjønns- og seksualitetsmangfold på agendaen. Flere offentlige virksomheter - som for eksempel Bufdir, Helsedirektoratet, Politiet og Forsvaret - er aktive i forbindelse med Pride, blant annet ved å endre logoene sine til regnbuefarger eller gjennom deltakelse i parader eller på ulike arrangementer, skriver Anna Bjørshol, direktør for Bufdirs likestillingsavdeling i en epost.

Hun forteller at Bufdir som fagdirektorat for likestilling jobber med å fremme skeives rettigheter hver eneste dag, i samarbeid med blant annet andre direktorater, kommuner og sivilsamfunn.

-En måte vi gjør dette på, er å bidra til kunnskapsbasert politikkutvikling. Et eksempel er forskning som vi er oppdragsgivere for, nå sist en levekårsundersøkelse om lhbt-personer som ble lansert i går under Oslo Pride. Undersøkelsen viser at flere opplever diskriminering i skole, utdanning, arbeidslivet og i møte med det offentlige tjenesteapparatet. Transpersoner er en gruppe som er særlig utsatt. Selv om det gjøres mye godt likestillingsarbeid i offentlige virksomheter, er det altså fortsatt behov for et aktivt likestillingsarbeid på myndighetsnivå. Både i juni og i alle andre måneder i året, svarer Anna Bjørshol.

Embed imageEmbed image
Anna Bjørshol (t.v.), direktør for Bufdirs likestillingsavdeling og Gunhild Løkkevol, HR-direktør i NAV, deler hvordan sine virksomheter arbeider med Pride. Foto t.v. Nyebilder.no, t.h. NAV.

Gjennom aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven er offentlige myndigheter forpliktet til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.  Det innebærer blant annet at likestillingsarbeid skal være integrert i virksomhetens strategiske arbeid, i rekrutteringssammenheng og gjennom å fremme likeverdige tjenester og gode arbeidsmiljøer. 

-Dette arbeidet er noe offentlige virksomheter skal gjøre hele året, og det blir også tema for et av Bufdirs arrangementer under Arendalsuka i august, skriver Anna Bjørshol i Bufdir til Kommunikasjon.

Om kommunikatørenes rolle i Pride-arbeid:

-Kommunikasjonsarbeidere jobber for virksomhetene, og eventuelle forventninger må stilles til virksomheter, ikke kommunikasjonsavdelinger direkte, svarer kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Bufdir.  

Dette arbeidet er noe offentlige virksomheter skal gjøre hele året.
Anna Bjørshol

-Vi kan ikke snakke for «det offentlige» generelt, men når det gjelder Bufdirs egen kommunikasjon på området, er den omfattende, blant annet gjennom informasjon på nettsidene våre og bildebanken vår på Flickr. Akkurat nå har Bufdir feiret Pride ved å lansere en undersøkelse av lhbti-personers levekår, skriver kommunikasjonsdirektøren i en e-post.

Samfunnsansvar og etikk
- Vi skal speile samfunnet
Les mer

NAV: Deltar ikke i støttemarkeringer, men jobber for mangfold

- Hva gjør NAV i forbindelse med Pride?

– Som en offentlig etat deltar ikke NAV i støttemarkeringer og feiringer til støtte for enkeltgrupper i samfunnet, men det betyr ikke at mangfold ikke er viktig for oss. NAV jobber daglig for mangfold, inkludering og for å gi muligheter til alle, uansett hvem de er. Dette er viktige verdier internt, og vi støtter mangfold både i og utenfor egne rekker. Enheter i NAV står fritt til å markere Pride, og det er det flere som gjør. Pride markeres blant annet med regnbue-flagg på noen sider på nav.no, og på noen av våre kontoer i sosiale medier. NAVs tegnspråktolker bistår også på festivaler og arrangementer i Oslo Pride, svarer HR-direktør Gunhild Løkkevol på e-post.

Hva gjør NAV resten av året for å fremme kjønns- og seksualitetsmangfold?  

– Kjønns- og seksualitetsmangfold er en del av vår personalpolitikk. Vi har en intranettside om mangfold, kjønn og likestilling, med eget e-læringskurs for mangfoldsrekruttering. Enheter i NAV har gjennomført et opplæringsopplegg fra foreningen FRI, og vi har egen «Queer»-gruppering blant skeive i IT-avdelingen, skriver Løkkevol.

Som en offentlig etat deltar ikke NAV i støttemarkeringer og feiringer til støtte for enkeltgrupper.
Gunhild Løkkevol, NAV

Har NAV planer om å gjøre mer for å fremme kjønns- og seksualitetsmangfold, på arbeidsplassen og i samfunnet?

– NAV arbeider systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og utvikler rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden. Vi gjør mye, men kan alltid bli bedre. Jeg liker at vi blir utfordret på dette, det er bare sånn vi kan utvikle oss. Jeg skal ta med meg dette inn i diskusjoner med lederkolleger i NAV, og også med HR-direktører i andre offentlige etater, svarer NAVs HR-direktør Gunhild Løkkevol.

Skatteetaten: Har ikke markert Pride, ønsker forankring først

Hva gjør Skatteetaten i forbindelse med Pride?

- Skatteetaten har så langt ikke markert Pride. Vi vurderte det i 2019, etter initiativ fra en ansatt. Initiativet kom noe sent, og etaten fikk ikke plass i Pridepark. Diskusjonen har dessverre ikke kommet opp igjen, svarer HR-direktør Anne Sigrun Moen i Skatteetaten i en e-post.

- Dersom Skatteetaten skal markere Pride, ønsker vi å ha en tydelig forankring og en uttalt hensikt: Hva vil vi oppnå med å markere Pride? På hvilken måte er det riktig å markere Pride? Det har vært en del kritikk de siste årene av at virksomheter markerer Pride mer som en "hype", uten at det ligger noe mer bak.

Vi har p.t. ingen konkrete tiltak for å fremme kjønns- og seksualitetsmangfold.
Anne Sigrun Moen, Skatteetaten

- Hva gjør Skatteetaten resten av året for å fremme kjønns- og seksualitetsmangfold? 

- Overordnet skal Skatteetaten være en virksomhet hvor likeverd, likestilling og mangfold er en naturlig del av vår organisasjonskultur. Etaten skal kjennetegnes av nulltoleranse for diskriminerende praksis og adferd. Vi har p.t. ingen konkrete tiltak for å fremme kjønns- og seksualitetsmangfold, men indirekte inngår dette i arbeidet vårt med arbeidsmiljø/HMS.

Har dere planer om å gjøre mer for å fremme kjønns- og seksualitetsmangfold, på arbeidsplassen og i samfunnet?

- Vi har gjort en risikovurdering av likestilling og mangfold. Arbeidsgruppen ønsker å fremme tiltak knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, det vil si fremme kjønns- og seksualitetsmangfold. Det er ikke besluttet hvordan dette eventuelt skal følges opp.

Samfunnsansvar og etikk
Den privilegerte majoritetens ståsted
Les mer