Banner
PR-PRAT

Vil styrke demokratiet med åpenhet

Kommunikasjonsforeningens nye strategi skal møte både medlemmenes behov og den økte konkurransen om kommunikatørene.

Skrevet av
Factbox image

Gro Bogen Nilsen ble nylig gjenvalgt som leder for sentralstyret i Kommunikasjonsforeningen. Hun jobber i Merck Norway, hvor hun er ansvarlig for myndighetskontakt og kommunikasjon.

Det var intet mindre enn spennende da vi før jul startet arbeidet med det som nå har blitt vår nye strategi for de neste to årene. Hva blir viktigst for medlemmene av Kommunikasjonsforeningen framover? Hvordan kan vi hensynta at behovene våre vil kunne variere i stor grad avhengig av hvor man jobber, hvor man er i karrieren, og av faglig interesse? Og hvordan forbereder vi oss på en tøffere konkurransesituasjon?

Ny visjon

Med den nye visjonen «Vi skal samle Kommunikasjons-Norge» understreker vi målsettingen om å være den foretrukne foreningen for alle kommunikatører i Norge. Det innebærer at vi både ønsker å utvikle tilbudet slik at vi beholder fornøyde medlemmer, samt rekrutterer nye. Den økte konkurransen vi ser i markedet blant annet når det gjelder kurs og konferanser, er vel så mye en mulighet som en utfordring. Gjennom valg av visjon understreker vi betydningen av og ambisjonen om å være den viktigste møteplassen for kommunikatører i Norge. Den holder oss skjerpet, gjør oss kreative og bidrar til at vi strekker oss langt for å realisere det vi ønsker.


Strategi 2019-2021

Lokale handlingsplaner

Vårt nye «veikart» bygger på oppfatningen om at en strategi ikke har noen verdi dersom den ikke kan omsettes fra ord til handling. Strategien er derfor kortfattet og tenkt brukt som utgangspunkt for dynamiske handlingsplaner i foreningens ulike organer og fora. Den gir et betydelig rom for kreativitet og mulighet til å utvikle et målgruppetilpasset medlemstilbud i de ulike delene av organisasjonen.

Fortsatt arbeid for åpenhet

Ser man nærmere på målene, vil man kjenne igjen mye fra den forrige strategien, men også se at det har kommet inn nye elementer. Åpenhet er fortsatt en viktig målsetting for Kommunikasjonsforeningen. Ikke bare for åpenhetens skyld, men fordi åpenhet og innsyn er helt grunnleggende premisser for et velfungerende demokrati.

Samfunnsansvar og etikk
Hvem fortjener Åpenhetsprisen 2019?
Les mer

Åpenhet og demokrati er derfor valgt som ett av våre hovedmål. For en forening som vår vil det også alltid være avgjørende å skape attraktive møteplasser. Hovedmål to er nettopp å skape dette. Fordi kurs- og konferansetilbudet er i endring, blant annet med større innslag av nettverk, har vi valgt et ord som dekker både tilbud vi gir og kjenner i dag, samt vil kunne utvikle og tilby i de neste to årene som kommer.

For en organisasjon som vår må en strategi alltid ta utgangspunkt i behov, innspill og vurderinger fra alle deler av organisasjonen.
Gro Bogen Nilsen

Stadig utvikling

Det siste overordnede målet, kompetanse og profesjonalitet, er helt avgjørende både for oss som enkeltmedlemmer og for oss som bransje. Vår medlemsmasse spenner bredt fra dem som jobber i offentlig sektor til dem som jobber i organisasjonslivet eller i privat sektor. For å kunne gjøre en god jobb er kommunikatører avhengige av å opparbeide seg solid kunnskap om kjernevirksomheten, kjenne samfunnsoppdraget eller det kommersielle målet, kartlegge interne og eksterne målgrupper og bruke kommunikasjon strategisk for å nå virksomhetens mål. Det innebærer at vi hele tiden må utvikle oss som kommunikatører i takt med endrede mål og rammebetingelser, både for vår arbeidsgivers del og for vår egen.

Votering ved Landsmøtet 2019
Ny visjon og strategi for 2019–2021 ble vedtatt på landsmøtet i april, etter en lengre prosess der både sentralstyre, fagråd, sekretariat og lokallagsledere har vært involvert.

Engasjerte tillitsvalgte

Ser du nærmere på de fem strategiske grepene, vil du se hvordan disse kan bidra til å realisere både visjonen og de tre hovedmålene.

For en organisasjon som vår må en strategi alltid ta utgangspunkt i behov, innspill og vurderinger fra alle deler av organisasjonen. Gjør den ikke det, har den ingen verdi, ei heller legitimitet. Det var derfor gledelig å se at engasjementet var stort og innspillene mange underveis i prosessen.

Jeg har ingen tvil om at det også vil forsette når strategien nå skal leve sitt eget liv og settes ut i livet. La kreativiteten og arbeidet med tiltakene begynne!


Relaterte innlegg

Her kan du lese andre innlegg av samme forfatter.