Banner
PR-PRAT

Bedre kommunikasjon - bedre offentlig sektor

Kommunikasjon er en avgjørende nøkkelfaktor ved omstilling i offentlig sektor.

SKREVET AV

Yvonne Hansen, strategisk rådgiver i Livshendelse Alvorlig sykt barn og DigiUng-programmet, som er ledet av Helsedirektoratet.

Tverrsektorielt er et begrep som stadig befester seg innen offentlig sektor. For å skape sømløse tjenester for innbyggerne må sektorene bygges ned slik at samarbeidet kan bygges opp. Gjennom de siste årene har det skjedd store endringer i deler av offentlig sektor. For eksempel "Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlige sektor 2019 - 2025", som har gitt en boost til arbeidet.

Bryte ned siloer

En rekke prosjekter i både stat og kommune jobber iherdig for å sette brukerne i sentrum. Innbyggere som trenger hjelp blir i dag kasteballer i et system noen har tatt doktorgrad i. Folk flest ønsker ett sted hvor de kan henvende seg for hjelp, og de ønsker ikke å forholde seg til hvilken del av forvaltningen som har ansvaret. Derfor må virksomhetene samle seg for å finne gode løsninger sammen. Kommunikasjonsfolk har en viktig rolle i dette arbeidet. Når siloer skal brytes ned, og samarbeid skal skapes på tvers så er kommunikasjon en nøkkelfaktor. Det er på mange måter kommunikasjon som binder alt arbeidet sammen. Alle prosessene krever nemlig solid kommunikasjon og forankring på alle nivå, og ut mot alle sentrale interessenter. Det er ikke bare snakk om forankring mot etatene i stat og kommune, men også mot næringslivet og interesseorganisasjoner.

"Folk flest ønsker ett sted hvor de kan henvende seg for hjelp, og de ønsker ikke å forholde seg til hvilken del av forvaltningen som har ansvaret."

Enormt kommunikasjonsbehov

Det er ingen tvil om at for å løse de mest komplekse samfunnsflokene som mange innbyggere sliter med, så trenger vi brobyggere og flinke kommunikasjonsfolk inn i dette arbeidet. Selv jobber jeg med to store programmer som ledes av Helsedirektoratet, Livshendelse Alvorlig sykt barn og DigiUng-programmet. Takket være dyktige prosjektdeltakere har begge disse satsningene kommet svært langt når det gjelder tverrsektorielt arbeid. Her har også kommunikasjons- og forankringsarbeidet vært essensielt. Alvorlig sykt barn er for eksempel satt sammen av seks deltakende direktorater pluss KS. Kommunikasjonsbehovet er enormt bare innenfor selve prosjektet og de deltakende aktørene. Når interessentregisteret i tillegg viser over 150 ulike interessenter (departementer, direktorater, interesseorganisasjoner, start-ups etc.) så sier det seg selv at dette er massive saker. Det skal også nevnes at det er gøy og givende!

I samme retning

Helt til sist tar jeg med et eksempel på tverrsektorielt arbeid knyttet til kommunikasjon som fagdisiplin. Det skjedde som kjent mye bra under Covid-perioden. Da samlet kommunikasjonsfolk i offentlig sektor seg for å skape transparens rundt arbeid knyttet til barn og unge. På den måten ble det skapt transparens rundt arbeidet hver "silo" gjorde, og man klarte å trekke i samme retning – sammen. Etter at oppdraget var utført ønsket gruppen å fortsette samarbeidet, noe som er gull verdt! Gruppen som ledes av Helsedirektoratet ekspanderes stadig, og består blant annet av: Norsk helsenett, Utdanningsdirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Folkehelseinstituttet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet og Medietilsynet. Har du informasjon som er nyttig for barn og unge, ta gjerne kontakt.