Banner
Krisekommunikasjon

Søk plass på Forsvarets Sjefskurs

Medlemmer i Kommunikasjonsforeningen kan nå søke om plass på Forsvarets Sjefskurs. Årets fordypningstema er «Sikkerhetsutfordringer i Midtøsten — hvordan pâvirkes Europa og Norge?».

Som medlem i Kommunikasjonsforeningen har du mulighet til å søke opptak på Forsvarets Sjefskurs nr. 27. Kurset vil gjennomføres i tidsrommet 22. august – 11. november 2022, og søknadsfristen er 6. februar 2022.

Kurset gir kunnskap om forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk og innsikt i temaer som samfunnets sårbarhet, samfunnssikkerhet og beredskap, sivil-militært samarbeid og nasjonal krisehåndtering. I tillegg har hvert sjefskurs et eget fordypningsområde, årets fordypningstema er «Sikkerhetsutfordringer i Midtøsten — hvordan påvirkes Europa og Norge?». Det tas opp 40 kursdeltakere, hvorav 20 er sivile.

Rettet mot ledere

Målgruppen for kurset inkluderer også representanter fra media eller fra kommunikasjonsstillinger.

Søkerne bør inneha, eller forventes å være aktuell til, en lederstilling i egen organisasjon. Det vektlegges at kursdeltakerne kan bidra med kunnskap fra sitt fagområde og om sin virksomhet, både i dialog med foreleserne, i gruppearbeid og under krisehåndteringsøvelser.

Kommunikasjonsforeningen innstiller aktuelle kandidater basert på innsendte søknader, og fremmer disse innstillingene med rangering til Forsvarets høgskole.

Kursopplegg

Kurset vil i hovedsak bli gjennomført i høgskolens lokaler på Akershus festning. I undervisningen inngår foredrag, selvstudier og gruppearbeid. Sjefskursene tilbyr foredrag og orienteringer på et høyt faglig nivå. Dette kombineres med studiebesøk og studiereiser i Norge og Europa, samt to krisehåndteringsøvelser i den avsluttende studieperioden.

Kursopplegget er arbeidskrevende og det kreves aktivt engasjement av den enkelte deltaker. Virksomheten på kurset vil gå ut over vanlig arbeidstid. Det er en forutsetning at deltakerne er fristilt fra sitt daglige arbeid. Studiereisene vil berøre helger. Det gis normalt ikke permisjoner under kurset. Kurset går som normalt i skolens vinterferie, og det vil ikke bli gitt noe fri i den forbindelse.

Administrative forhold:

  • Det betales ikke kursavgift.
  • FHS forutsetter at lønnstakere beholder sin lønn under kurset. Kursdeltakere som ikke oppebærer normal lønn kan om nødvendig søke om stipend fra FHS, men FHS vil gjøre oppmerksom på at slike stipend kun unntaksvis vil kunne gis.
  • Alle kursets studiereiser dekkes av Forsvarets høgskole. Sivile og militære kursdeltakere som ikke bor i Oslo m/nabokommuner, kan påregne fri losji under kurset på Krigsskolens fasiliteter på Linderud.

Søknad og CV må inneholde:

  • Kandidatens fulle navn, fødselsdato og år
  • Tittel og nåværende stilling
  • Utdanning og arbeidserfaring
  • Arbeidsadresse, privatadresse, aktuelle telefonnummer og e-postadresse
  • Andre forhold av betydning for opptaket (f.eks. en anbefaling fra din arbeidsgiver)

Kursdeltalkere skal være sikkerhetsklarert for Hemmelig og NATO Secret. Klareringsbevis må være klart før kurset starter og sendes om mulig sammen med innstillingen. 

Kvinner oppfordres til å søke.

Kontaktinfo:

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, Therese Manus: Tlf. 48 06 44 62, e-post: therese@kommunikasjon.no

Kontaktperson ved praktiske spørsmål (inkl. evt. spørsmål om sikkerhetsklarering) er kurskonsulenten ved Forsvarets HøgskoleAnnika K. L. Rodriguez: Tlf. 23 09 57 41 / 921 14 822.

Søknad sendes til: post@kommunikasjon.no innen søndag 6. februar 202.

NB! Søkere må være medlem av Kommunikasjonsforeningen.

Les mer om Sjefskurset på Forsvarets Høgskoles nettsider.