Banner
Krisekommunikasjon

Søk plass på Forsvarets Sjefskurs

Medlemmer i Kommunikasjonsforeningen kan nå søke om plass på Forsvarets Sjefskurs. Årets fordypningstema er "«Sikkerhetsutfordringer i Nord-Europa".

Som medlem i Kommunikasjonsforeningen har du mulighet til å søke opptak på Forsvarets Sjefskurs nr. 29 som arrangeres i tidsrommet 21. august til 10. november 2023 på Akershus festning i Oslo. Det blir tatt opp 30 kursdeltakere, av disse er 20 sivile og 10 militære. Søknadsfristen er 22. februar 2023.

Målet med kurset er å gi nøkkelpersonell i forsvarssektoren og i sivile sektorer økt kunnskap om - og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal betydning. Totalforsvaret, statssikkerhet og samfunnssikkerhet vil også være sentralt under kurset. Kurset omfatter dessuten nasjonal beredskap, sivil-militært samarbeid og nasjonal krisehåndtering. Sammensetningen av kursets deltakere skal bidra til måloppnåelse gjennom deling av kompetanse fra hver enkelt deltaker, og vi forventer at deltakerne bidrar aktivt i undervisningen, der både gruppedrøftelser og drøftelser i plenum står sentralt.

Hvert sjefskurs har et fordypningstema som får mest fokus i perioden som omhandler utenrikspolitikk. Fordypningstemaet styrer valg av reisemål for enkelte av studiereisene, og temaet vil være gjenstand for gruppedrøftelser og gruppeoppgaver. I tillegg til fordypningstemaet vil globale utviklingstrekk også adresseres i en større bredde. Fordypningstemaet for Sjefskurs nr. 29 er: «Sikkerhetsutfordringer i Nord-Europa – hvordan påvirkes norske interesser og norsk sikkerhet?»

Rettet mot ledere

Målgruppen for kurset inkluderer også representanter fra media eller fra kommunikasjonsstillinger.

Søkerne bør inneha, eller forventes å være aktuell til, en lederstilling i egen organisasjon. Det vektlegges at kursdeltakerne kan bidra med kunnskap fra sitt fagområde og om sin virksomhet, både i dialog med foreleserne, i gruppearbeid og under krisehåndteringsøvelser.

Kommunikasjonsforeningen innstiller aktuelle kandidater basert på innsendte søknader, og fremmer disse innstillingene med rangering til Forsvarets høgskole.

Kursopplegg

Kurset vil for det meste bli gjennomført i høgskolens lokaler på Akershus festning. I undervisningen inngår foredrag, selvstudier og gruppearbeid. Det vil bli studiebesøk og studiereiser i Norge og Europa. Mot slutten av kurset gjennomføres det en to-dagers, casebasert øvelse i krisehåndtering på strategisk nivå.

Kursopplegget er arbeidskrevende. Det kreves aktivt engasjement av kursdeltakerne, og de har et medansvar for egen og andres læring. En normal kursdag er fra kl. 08.15 til kl. 15.45, men programmet vil ofte kunne gå ut over vanlig arbeidstid. Studiereisene kan berøre helger. Det gis normalt ikke permisjoner under kurset. 

Administrative forhold:

Det betales ikke kursavgift. Alle kursets reiser dekkes av Forsvarets høgskole. Sivile og militære kursdeltakere som ikke bor i Oslo m/nabokommuner, kan påregne fri losji under kurset på Krigsskolens fasiliteter på Linderud.

Søknad og CV må inneholde:

  • Kandidatens fulle navn, fødselsdato og år
  • Tittel og nåværende stilling
  • Utdanning og arbeidserfaring
  • Arbeidsadresse, privatadresse, aktuelle telefonnummer og e-postadresse
  • Andre forhold av betydning for opptaket (f.eks. en anbefaling fra din arbeidsgiver)

Kursdeltakere skal være sikkerhetsklarert for Hemmelig og NATO Secret. Klareringsbevis må være klart før kurset starter og sendes om mulig sammen med innstillingen. Innstilte kandidater fra private organisasjoner som mangler klareringsbeviset, bes kontakte kursadministrator.

Forsvaret har en målsetting om økt mangfold, og oppfordrer kvalifiserte deltakere til å søke, uavhengig av kjønn eller kulturell bakgrunn.

Kontaktinfo:

Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til Kommunikasjonsforeningen, e-post: [email protected]

Kontaktperson ved praktiske spørsmål (inkl. evt. spørsmål om sikkerhetsklarering) er kurskonsulenten ved Forsvarets HøgskoleAnnika K. L. Rodriguez: Tlf. 23 09 57 41 / 921 14 822.

Søknad sendes til: [email protected] innen onsdag 22. februar 2023.

NB! Søkere må være medlem av Kommunikasjonsforeningen.

Les mer om Sjefskurset på Forsvarets Høgskoles nettsider.