Banner
Krisekommunikasjon

Søk plass på Forsvarets Sjefskurs

Medlemmer i Kommunikasjonsforeningen kan nå søke om plass på Forsvarets Sjefskurs. Årets fordypningstema er "Transatlantiske forbindelser".

Som medlem i Kommunikasjonsforeningen har du mulighet til å søke opptak på Forsvarets Sjefskurs nr. 28. Kurset vil gjennomføres i tidsrommet 9.januar - 31.mars 2023, og søknadsfristen er 1.september 2022.

Kurset gir nøkkelpersonell i forsvarssektoren og i sivile sektorer økt kunnskap og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal betydning. Totalforsvaret, statssikkerhet og samfunssikkerhet vil også være sentralt under kurset. Kurset omfatter også nasjonal beredskap, sivil-militært samarbeid og nasjonal krisehåndtering.  I tillegg har hvert sjefskurs et eget fordypningsområde, årets fordypningstema er «Transatlantiske forbindelser". Det tas opp 30 kursdeltakere, hvorav 20 er sivile.

Rettet mot ledere

Målgruppen for kurset inkluderer også representanter fra media eller fra kommunikasjonsstillinger.

Søkerne bør inneha, eller forventes å være aktuell til, en lederstilling i egen organisasjon. Det vektlegges at kursdeltakerne kan bidra med kunnskap fra sitt fagområde og om sin virksomhet, både i dialog med foreleserne, i gruppearbeid og under krisehåndteringsøvelser.

Kommunikasjonsforeningen innstiller aktuelle kandidater basert på innsendte søknader, og fremmer disse innstillingene med rangering til Forsvarets høgskole.

Kursopplegg

Kurset vil i hovedsak bli gjennomført i høgskolens lokaler på Akershus festning. I undervisningen inngår foredrag, selvstudier og gruppearbeid. Sjefskursene tilbyr foredrag og orienteringer på et høyt faglig nivå. Dette kombineres med studiebesøk og studiereiser i Norge, Europa og USA, samt  krisehåndteringsøvelser i den avsluttende studieperioden.

Kursopplegget er arbeidskrevende og det kreves aktivt engasjement av den enkelte deltaker. Virksomheten på kurset vil gå ut over vanlig arbeidstid. Det er en forutsetning at deltakerne er fristilt fra sitt daglige arbeid. Studiereisene kan berøre helger. Det gis normalt ikke permisjoner under kurset. 

Administrative forhold:

  • Det betales ikke kursavgift.
  • FHS forutsetter at lønnstakere beholder sin lønn under kurset. Kursdeltakere som ikke oppebærer normal lønn kan om nødvendig søke om stipend fra FHS, men FHS vil gjøre oppmerksom på at slike stipend kun unntaksvis vil kunne gis.
  • Alle kursets studiereiser dekkes av Forsvarets høgskole. Sivile og militære kursdeltakere som ikke bor i Oslo m/nabokommuner, kan påregne fri losji under kurset på Krigsskolens fasiliteter på Linderud.

Søknad og CV må inneholde:

  • Kandidatens fulle navn, fødselsdato og år
  • Tittel og nåværende stilling
  • Utdanning og arbeidserfaring
  • Arbeidsadresse, privatadresse, aktuelle telefonnummer og e-postadresse
  • Andre forhold av betydning for opptaket (f.eks. en anbefaling fra din arbeidsgiver)

Kursdeltalkere skal være sikkerhetsklarert for Hemmelig og NATO Secret. Klareringsbevis må være klart før kurset starter og sendes om mulig sammen med innstillingen. Innstilte kandidater fra private organisasjoner som mangler klareringsbeviset, bes kontakte kursadministrator.

Forsvaret har en målsetting om økt mangfold, og oppfordrer kvalifiserte deltakere til å søke, uavhengig av kjønn eller kulturell bakgrunn.

Kontaktinfo:

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til konstituert daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, Malin Sundby Revaa Tlf. 93 49 44 33 
e-post: [email protected]

Kontaktperson ved praktiske spørsmål (inkl. evt. spørsmål om sikkerhetsklarering) er kurskonsulenten ved Forsvarets HøgskoleAnnika K. L. Rodriguez: Tlf. 23 09 57 41 / 921 14 822.

Søknad sendes til: [email protected] innen torsdag 1. september 2022.

NB! Søkere må være medlem av Kommunikasjonsforeningen.

Les mer om Sjefskurset på Forsvarets Høgskoles nettsider.