Banner
Strategisk kommunikasjon

Søk plass på Forsvarets Informasjonskurs

Medlemmer av Kommunikasjonsforeningen kan nå søke opptak til Forsvarets Informasjonskurs. Kurset retter seg mot ledere og andre nøkkelpersoner, og gir blant annet innsikt i utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Forsvarets høgskole gjennomfører Informasjonskurs nr. 64/2024 på Hotell Hadeland, Granavollen, i perioden 5. til 9. august 2024. Informasjonskurset supplerer Sjefskursene som avvikles i løpet av en tre-måneders periode hver høst og vår. Kommunikasjonsforeningens medlemmer kan søke om plass, og søknadsfristen er 8. mars 2024

Målet for informasjonskurset er å gi nøkkelpersonell i militær og sivil sektor kunnskap om og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal betydning. Tilnærmingen vil være bred og tar sikte på å dekke internasjonale utviklingstrekk, trender og utfordringer som har betydning for forsvarssamarbeid, totalforsvar og krisehåndtering.

Kurset kombinerer forelesninger med etterfølgende spørsmål og diskusjon og temaorienterte paneldiskusjoner. Diskusjonen vil også foregå i inndelte grupper.

Kurset retter seg mot ledere og annet nøkkelpersonell i militær og sivil sektor som har gode kunnskaper og bred erfaring på sitt fagområde. Informasjonskurset kan for sivile samtidig fungere som et grunnlag for senere søknader om deltakelse på Sjefskurset.

Krav til søkere til Informasjonskurset:

Det er ønskelig at deltakerne har en bakgrunn og interesse som gjør at de kan ta aktivt del i diskusjoner både i plenum og i gruppearbeid. Høgskolen ønsker særlig velkommen representanter fra Stortinget og andre politikere med interesse for utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, samt representanter fra frivillige landsomfattende organisasjoner, offentlige etater, næringsliv og media som deltakere. Individuelle søkere med relevant bakgrunn og rolle ønskes også velkommen som søkere.

Kurset planlegges med ca. 48 deltakere, hvorav en fjerdepart vil være militære. Kvinner oppfordres til å søke. For øvrig vil det i opptaket av kursdeltakere bli lagt vekt på at flest mulig relevante sektorer blir representert på kurset.

Kommunikasjonsforeningen innstiller aktuelle kandidater, med rangering, til Forsvarets høgskole.

Søknaden må inneholde CV med minimum følgende opplysninger:

  • Kandidatens fulle navn, fødselsdato og år
  • Tittel og nåværende stilling, arbeids- og privatadresse, telefoner
  • Utdanning og arbeidserfaring
  • Andre forhold av betydning (f. eks. anbefaling fra din arbeidsgiver)

Administrative forhold:

  • Det betales ikke kursavgift.
  • Kursdeltakerne eller deres etat/organisasjon må selv dekke utgiftene til reise og opphold, og gjøre opp med hotellet før avreise. Utgiftene til opphold og forpleining er kr. 1.845,- pr. døgn. FHS/Sjefskurs vil arrangere transport fra Akershus festning og fra Oslo lufthavn/Gardermoen ved kursstart, med retur etter avsluttet kurs.
  • Virksomheten på kurset vil gå ut over vanlig arbeidstid. Det er en forutsetning at deltakerne er fristilt fra sitt daglige arbeid.

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til Kommunikasjonsforeningen, e-post: post@kommunikasjon.no

Faglige spørsmål vedrørende kurset kan rettes til ansvarlig hovedlærer: Roar Haugsdal, telefon: 90 04 40 85, e-post: rohaugsdal@mil.no

Administrative spørsmål sendes til kursadministrator Annika Kristin L. Rodriguez på e-postadresse: arodriguez@mil.no

Søknad fra medlemmer i Kommunikasjonsforeningen sendes til: post@kommunikasjon.no innen onsdag 8. mars 2024.

NB! Søkere må være medlem av Kommunikasjonsforeningen.