Banner
Internkommunikasjon

God lederkommunikasjon gjør ansatte mer engasjerte

Ledere som trener på kommunikasjon, blir flinkere til å kommunisere, mener deres ansatte. Bedre kommunikasjonsferdigheter virker positivt inn på medarbeidernes engasjement på jobben.

Kommunikasjon er et sentralt verktøy for å utøve ledelse. «Uten kommunikasjon kan ikke ledelse finne sted. Ledelse og kommunikasjon er så tett sammenvevd at ledelse kan sies å være en egen form for kommunikasjon», hevder professor Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI.

Lederes kommunikasjonsferdigheter varierer. Er det så mulig for ledere å bli flinkere til å kommunisere om de trener på det? Har det i så fall noen effekt på medarbeidernes engasjement? Det ønsket siviløkonom Therese Bjugstad, vitenskapelig assistent Marthe Berntzen og professor Sut I Wong ved Handelshøyskolen BI å finne svar på.

Lederne som har deltatt på kommunikasjonstrening, hadde blitt flinkere til å kommunisere, slik medarbeiderne vurderer det.

Ledere vurdert av sine ansatte

De nærmeste til å vurdere ledernes kommunikasjonsferdigheter er ledernes egne medarbeidere. Bjugstad, Berntzen og Wong fikk tilgang til resultater fra to medarbeiderundersøkelser som finanskonsernet DNB gjennomførte blant sine ansatte i 2013 og i 2015, før og etter gjennomføring av et treningsprogram i utvalgte kommunikasjonsferdigheter. De ansatte ble blant annet bedt om å vurdere kommunikasjonsferdighetene til selskapets ledere ved å gi en karakter fra 1 til 5 på tre påstander. Et eksempel på en påstand som er brukt i undersøkelsen, er: «Tilbakemeldingene jeg får fra min leder, motiverer meg til å gjøre en bedre jobb». I tillegg målte undersøkelsen medarbeidernes engasjement ved hjelp av tre påstander som tar for seg grunnleggende holdninger ved engasjement. En av påstandene lyder som følger: «Jeg er svært engasjert i jobben og i arbeidsoppgavene mine».

Trente seg bedre

Ikke alle ledere kom like godt ut av medarbeiderundersøkelsen. DNB-lederne fikk ikke bare vite resultatene fra undersøkelsen i 2013. Samtidig fikk de et frivillig tilbud om å delta på et eget treningsprogram for kommunikasjon. Treningsopplegget tok for seg tre temaer:

  1. Hvordan planlegge kommunikasjon?
  2. Hvordan få ansatte til å følge deg som leder?
  3. Presentasjonsteknikk

Nærmere 140 ledere i DNB takket ja til opplæringstilbudet, inkludert flere av dem som hadde fått relativt svake vurderinger. 

Therese Bjugstad, Marthe Berntzen og Sut I Wong undersøkte om kommunikasjonstreningen i DNB hadde noen effekt ved å sammenligne resultatene i medarbeiderundersøkelsen fra 2013 (for treningen) med undersøkelsen fra 2015 (etter treningen). 

Det korte, positive svaret er ja.

Lederne som har deltatt på kommunikasjonstreningen, hadde blitt flinkere til å kommunisere, slik medarbeiderne vurderer det. Før treningen startet, oppnådde lederne en gjennomsnittlig score på 3,25 (av maksimalt 5) i kommunikasjonsytelse. Etter programmer oppnådde de samme lederne en gjennomsnittlig score på 3,60. Resultatet indikerer positive, signifikante forskjeller på ledernes kommunikasjonsytelser før og etter treningsprogrammet.

Mer engasjerte medarbeidere

Lederne som har gjennomført kommunikasjonstrening, er ikke bare blitt flinkere til å kommunisere. Bedre kommunikasjonsferdigheter har også gitt et løft i medarbeidernes engasjement. Før treningen i 2013 oppnådde lederne en snittscore på medarbeiderengasjement i avdelingen sin på 3.03. Etter treningen i 2015 oppnådde de samme lederne en snittscore på 3.58, som er en signifikant og markant positiv økning i medarbeiderengasjement. Sammenhengen mellom kommunikasjonstrening og økt medarbeiderengasjement avhenger av at lederen forbedrer eller opprettholder et høyt nivå på kommunikasjonsytelse. 

Medarbeiderengasjement er en kilde til mange positive organisasjonsmessige effekter, som for eksempel økt produktivitet, høyere energinivå og færre som tenker på å finne en annen jobb (turnoverintensjon). Organisasjoner kan dermed ha stor nytte av å satse på å utvikle ledernes kommunikasjonsferdigheter.

Artikkelen ble først publisert i BIs Communication For Leaders 2019 13. desember 2018.