Banner
Måling og evaluering

Nytt måleverktøy lansert

Nye modeller for å måle effekten av strategisk kommunikasjon er lansert. Da er det en unnskyldning mindre for å la være.

Fakta
Factbox image

Øyvind Ihlen

Professor, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitet i Oslo.

Forskere har lenge hatt et ønske om å bidra til å måle og evaluere strategisk kommunikasjon. Det å kunne dokumentere resultater er sentralt for å oppnå legitimitet og innflytelse internt, men også for å kunne forbedre kommunikasjonen.

Imidlertid viser resultater fra for eksempel European Communication Monitor at det står heller dårlig til i praksis. I artikkelen «Communication evaluation and measurement: Skills, practices and utilization in European organizations» dokumenterer Ansgar Zerfass og hans kolleger at det er mange som mangler den nødvendige kunnskapen for å gjennomføre målinger. Mange fokuserer på heller enkle mål, som for eksempel trafikk i sosiale kanaler, samt mediedekning. Det er mye å hente!

Mange mangler nødvendig kunnskap for å gjennomføre målinger.
Øyvind Ihlen

Manglet verktøy og ressurser

Norske tall viser det samme. BI-forskerne Alexander Buhmann og Peggy S. Brønn gjorde en undersøkelse blant Kommunikasjonsforeningens medlemmer hvor de dessuten gikk nærmere inn på årsakene. Artikkelen «Applying Ajzen’s Theory of Planned Behavior to predict practitioners’ intentions to measure and evaluate communication» viser hvordan praktikere ikke synes de har grundige nok verktøy for oppgaven og dessuten mangler ressurser i form av budsjetter, personell og tid. De færreste opplever noe press fra kollegene i så måte, men alle tenker det hadde vært lurt å jobbe grundigere med måling og evaluering. «Jeg ville hvis jeg kunne», synes å være gjennomgangsmelodien.

Nevnte Buhmann fra BI går heller ikke av veien for å gi oss hjemmelekser. I artikkelen «Communication evaluation and measurement: Connecting research to practice» presenterer han og kolleger en liste over sentrale bøker og artikler som hjelp til selvhjelp.

Måling og evaluering
Etterlyser standarder og kunnskap for å måle effekten av kommunikasjonsarbeid
Les mer

Siste nytt

Den australske forskeren Jim Macnamara har turnert verden de siste årene med gospelet om behovet organisasjoner har for å lytte. Macnamara er tillegg engasjert i arbeidet for å fremme evaluering av kommunikasjon. Artikkelen «A review of new evaluation models for strategic communication: Progress and gaps» tar oss gjennom fem modeller før en sjette integrert modell foreslås.

Ny modell for måling
Ny modell for måling: Evaluering kan ikke skje uavhengig av interessentenes synspunkter, behov og interesser, mener Jim Macnamara. Det trengs toveiskommunikasjon for hvert steg.

Modellene har det til felles at de skiller mellom ulike elementer som input (forberedelser), aktiviteter (produksjon), output (distribusjon), outcomes (respons) og impact (resultater). Den sistnevnte modellen kommer med følgende innsalgspoeng: Evalueringen kan ikke skje uavhengig av interessentene, verken deres synspunkter, behov eller interesser. Dermed trengs det toveiskommunikasjon og feedback-looper for hvert steg.

Den eksterne økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle konteksten er sentral. Uintenderte så vel som intenderte effekter bør evalueres. Eller som Macnamara oppsummerer: Evalueringsmodeller viser hva som er tenkt gjort til hvem, og hvilke interesser dette tjener. Han slår med andre ord et slag for å fjerne det nærsynte fokuset på organisasjonens mål og behov. Dette er preget av observasjonen at det som måles, er det som gjøres.

Måling og evaluering
– Hva du oppnår er viktigere enn hva du gjør
Les mer


Kilder:
Buhmann, A., & Brønn, P. S. (under utgivelse). Applying Ajzen's Theory of Planned Behavior to predict practitioners' intentions to measure and evaluate communication Outcomes. Corporate Communications: An International Journal.

Buhmann, A., Likely, F., & Geddes, D. (2018). Communication evaluation and measurement: Connecting research to practice. Journal of Communication Management, 22(1), 113-119.doi:10.1108/JCOM-12-2017-0141

Macnamara, J. (2018). A review of new evaluation models for strategic communication: Progress and gaps. International Journal of Strategic Communication, 12(2), 180-195. doi:10.1080/155311 8x.2018.1428978 Zerfass, A., Verčič, D., & Volk, S. C. (2017). Communication evaluation and measurement: Skills, practices and utilization in European organizations. Corporate Communications: An International Journal, 22(1), 2-18.doi:10.1108/CCIJ-08-2016-0056


Siste saker

Har du lest disse sakene?