Banner
Språk og retorikk

Skrivetips - rapporter

Rapportskriving inngår ofte i informasjonsarbeidet i en virksomhet. Her får du en sjekkliste for å sikre at rapporten gjør nytten sin.

Rapportskriving kan dreie seg om publisering av et prosjekt som er gjennomført, det kan være en utredning, et anbud eller et forslag om nye strategier og tiltak.

Rapporter kan som oftest skrives etter samme mal uavhengig av tema. Det er verdt å merke seg at en rapport bør kunne leses som et selvstendig dokument uavhengig av forkunnskap.

Å skrive rapporter

Først i rapporten bør det være et kort og presist sammendrag der du redegjør for konklusjonene dine. I selve rapporten skisserer du først bakgrunnen for at prosjektet ble satt i gang. Deretter formulerer du en mest mulig presis problemstilling - eventuelt med hypoteser - og belyser den på forskjellige måter, kanskje med resultater fra en undersøkelse og henvisning til annen faglitteratur. Deretter drøfter du problemstillingen i lys av det materialet du har valgt å legge vekt på. Til slutt trekker du en konklusjon. Det vil styrke rapporten om du redegjør for den metoden du har valgt og drøfter styrker og svakheter ved den.Du bør legge arbeid i en systematisk og pen layout. Les nøye gjennom teksten for å unngå språkfeil og dårlige formuleringer.

Sjekkliste for rapporter

Tittelen:
Forklarer tittelen rapportens innhold?

Sammendraget:
Gir dette et klart bilde av hva rapporten handler om?

Hensikt:
Er hensikten med arbeidet eller prosjektet formulert på en klar og tydelig måte?

Hypoteser:
Dersom slike fins, er de utprøvd og testet?

Mål:
Er målene formulert på en klar og entydig måte, og er de oppfylt?

Avsnitt:
Er det deler av rapporten som er vanskelige å forstå?

Resultater:
Er det redegjort for resultatene på en klar og tydelig måte?

Konklusjoner:
Er konklusjonene formulert på en klar og tydelig måte?

Tabeller, diagram, figurer:
Er de utformet på en skikkelig måte?

Informasjonen:
Er den pålitelig? Kunne en annen forsker eller student ha kommet fram til samme resultat med samme framgangsmåte?

Kilde: Per Åge Ljunggren