Banner

Rutiner for varsling av trakassering

Hva, hvordan og til hvem varsler du?

Alle ansatte, frivillige, tillitsvalgte, medlemmer og deltakere på arrangementer i regi av Kommunikasjonsforeningen oppfordres til å varsle om uakseptabel atferd i organisasjonen og på foreningens møteplasser.

 

Kommunikasjonsforeningen har nulltoleranse for trakassering. Alle ansatte, frivillige, tillitsvalgte og medlemmer har rett til, og oppfordres til, å varsle om uakseptabel atferd i organisasjonen og på foreningens møteplasser. Dette gjelder varsling av uønskede hendelser på Kommunikasjonsforeningens egne arrangementer og i foreningens ulike organer. Det kan for eksempel være hendelser på en konferanse, et kurs eller i et annet fora i foreningen lokalt eller sentralt. Tilfeller som måtte oppstå på egen arbeidsplass, håndteres der.

I tråd med Likestillingsloven er trakassering definert som handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Kommunikasjonsforeningen vil behandle alle slike saker strengt fortrolig.

Hva kan det varsles om?

 • opplysninger om kriminelle handlinger eller lovbrudd
 • seksuell trakassering eller mobbing
 • opplevelser av uønsket atferd
 • andre forhold som er kritikkverdige

Hvordan varsler du?

 • du kan varsle skriftlig eller muntlig til oppgitte kontaktpersoner
 • du kan varsle anonymt, men det er ønskelig at du oppgir identiteten din slik at saken kan undersøkes best mulig
 • saken behandles fortrolig

Hvordan håndteres varsler?

 • den som varsler skal ikke møtes med negative reaksjoner
 • alle varsler tas alvorlig
 • saken skal i første omgang løses der den oppstår hvis det er mulig
 • det skal snarest mulig ryddes opp i kritikkverdige forhold
 • saksbehandlingen skal dokumenteres
 • den som har varslet skal få rask tilbakemelding om hvordan varselet følges opp og utfallet av saken

Kontaktpersoner for varsling:

Styreleder Svein Inge Leirgulen, mobil 97 72 31 33, leirgulen@gmail.com

Daglig leder Anne-Lise Mørch von der Fehr, mobil 99 21 83 02, anne-lise@kommunikasjon.no