Banner
Krisekommunikasjon

Søk plass på Forsvarets kurs i strategisk krisehåndtering

Medlemmer i Kommunikasjonsforeningen kan nå søke plass på Forsvarets kurs i strategisk krisehåndtering.

Forsvarets høgskole (FHS) arrangerer strategisk krisehåndteringskurs i samarbeid med Forsvarsdepartementet (FD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Utenriksdepartementet (UD) samt andre relevante etater.

Dagens trusselbilde og den sikkerhetspolitiske situasjonen med sammensatt og samtidige trusler gjør kurset mer aktuelt enn på lenge.

Kurset vil ha en varighet på to uker og planlegges gjennomført i tidsrommet 21. – 31. mai 2024

Det vil bli tatt opp inntil 30 kursdeltakere med overvekt av deltakere fra sivil samfunnssektor. 

Kommunikasjonsforeningens medlemmer kan søke om plass, og søknadsfristen er 1. mars 2024

Kursets innhold:

Hensikten med kurset er å gi ledere og deres stedfortredere, som har ansvar og oppgaver innenfor nasjonal sikkerhet, samfunnssikkerhet og strategisk krisehåndtering, nærmere kunnskap om:

 • Organisering, roller og ansvar i nasjonal krisehåndtering.
 • Risikoforståelse og gjennomføringsevne.
 • Samvirke for at ressursene skal finne hverandre.
 • Utfordringsbildet, trusler og risikoer.
 • Mediehåndtering på strategisk nivå.
 • Ulike former for kriser og hendelser.

Følgende temaer vil blant annet være del av kurset: lederens rolle og den menneskelige dimensjon ved kriser; risikoforståelse og gjennomføringsevne; hvordan samvirke for at ressursene skal finne hverandre; sivilt-militært samarbeid; hvilke trusler og risikoer kan ramme oss; mediehåndtering på  strategisk nivå; ulike former for krisehåndtering, herunder terror, cyber, atomhendelse, naturkatastrofe og sikkerhetspolitisk krise. 

Det er lagt opp til relevante foredrag og orienteringer på et høyt faglig nivå med påfølgende gruppediskusjoner og caseorienterte øvelser med relevante scenarier. Den enkelte kursdeltaker forventes å bidra fra sitt fagområde, og om den virksomhet/etat/organisasjon de tilhører. Dette vil skje i samspill med foreleserne, i gruppediskusjoner og spesielt under krisehåndteringsøvelsene.

Det er derfor ønskelig med søkere som bekler sentrale roller innen hendelse- og krisehåndtering fra militær og sivil sektor samt frivillige organisasjoner og politisk deltakelse fra kommunalt- og fylkeskommunalt nivå samt Stortinget. Enkeltpersoner med særskilt relevant kompetanse er også velkomne som søkere.

Det er også ønskelig med deltakere fra næringslivet og virksomheter med roller i å understøtte myndighetenes krisehåndtering innen forsyningssikkerhet for strøm, telekom, vann og matforsyning, samt samferdselsberedskap for vei, havner, bane og luft.

Kommunikasjonsforeningen innstiller aktuelle kandidater, med rangering, til Forsvarets høgskole.

Søknaden må inneholde CV med minimum følgende opplysninger:

 • Kandidatens fulle navn, fødselsdato og år.
 • Tittel og nåværende stilling, arbeids- og privatadresse, telefoner.
 • Utdanning og arbeidserfaring.
 • Andre forhold av betydning (f. eks. anbefaling fra din arbeidsgiver).
 • Det kreves ikke sikkerhetsklarering for å delta på kurset, men det anmodes om at eventuell klarering påføres søknaden.

Administrative forhold:

 • Det betales ikke kursavgift.
 • Kursdeltakerne eller deres etat/organisasjon må selv dekke utgiftene til reise og opphold.
 • Virksomheten på kurset vil gå ut over vanlig arbeidstid. Det er en forutsetning at deltakerne er fristilt fra sitt daglige arbeid.

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til Kommunikasjonsforeningen, e-post: post@kommunikasjon.no

Faglige spørsmål vedrørende kurset kan rettes til ansvarlig hovedlærer: Jørn Arne Moholdt, mobil 404 904 36, e-post jmoholdt@mil.no

Administrative spørsmål sendes til kursadministrator Annika Kristin L. Rodriguez på e-postadresse: arodriguez@mil.no

Søknad fra medlemmer i Kommunikasjonsforeningen sendes til: post@kommunikasjon.no innen fredag 1. mars 2024.

NB! Søkere må være medlem av Kommunikasjonsforeningen.