Krisekommunikasjon

Åpent for kommunikatører på Forsvarets sjefskurs

Medlemmer i Kommunikasjonsforeningen kan søke opptak på Forsvarets sjefskurs. Kurset er for ledere eller kommende ledere og gir innsikt i temaer som beredskap, samfunnssikkerhet og krisehåndtering.

Som medlem i Kommunikasjonsforeningen har du mulighet til å søke opptak påForsvarets Sjefskurs nr. 29 som arrangeres i tidsrommet 21. august til 10. november 2023 på Akershus festning i Oslo. Det blir tatt opp 30 kursdeltakere, av disse er 20 sivile og 10 militære.

Målet med kurset er å gi nøkkelpersonell i forsvarssektoren og i sivile sektorer økt kunnskap om - og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal betydning. Totalforsvaret, statssikkerhet og samfunnssikkerhet vil også være sentralt under kurset. Kurset omfatter dessuten nasjonal beredskap, sivil-militært samarbeid og nasjonal krisehåndtering. Sammensetningen av kursets deltakere skal bidra til måloppnåelse gjennom deling av kompetanse fra hver enkelt deltaker, og vi forventer at deltakerne bidrar aktivt i undervisningen, der både gruppedrøftelser og drøftelser i plenum står sentralt.

Hvert sjefskurs har et fordypningstema som får mest fokus i perioden som omhandler utenrikspolitikk. Fordypningstemaet styrer valg av reisemål for enkelte av studiereisene, og temaet vil være gjenstand for gruppedrøftelser og gruppeoppgaver. I tillegg til fordypningstemaet vil globale utviklingstrekk også adresseres i en større bredde. Fordypningstemaet for Sjefskurs nr. 29 er: «Sikkerhetsutfordringer i Nord-Europa – hvordan påvirkes norske interesser og norsk sikkerhet?»

Rettet mot ledere

Målgruppen for kurset inkluderer også representanter fra media eller fra kommunikasjonsstillinger, men det er flere kriterier som skal oppfylles: søkerne må være, eller være kandidater til, nøkkel- eller lederstillinger; de må ha behov for innsikt i totalforsvaret og faktorer som påvirker dette; og de må inneha kunnskap som kan komme de andre kursdeltagerne til nytte.

— Det er en fordel å ha erfaring fra felter som beredskap og samfunnssikkerhet og å ha jobbet med krisehåndtering. Også kommunikatører som har jobbet i internasjonale organisasjoner vil bli høyere prioritert som kandidater til kurset, forteller kurskonsulent ved Forsvarets Høgskole, Liv Kørra.

Kommunikasjonsforeningen innstiller aktuelle kandidater og fremmer disse innstillingene med rangering til Forsvarets høgskole.

Kvinner oppfordres til å søke.

Kursopplegg

Kurset vil for det meste bli gjennomført i høgskolens lokaler på Akershus festning. I undervisningen inngår foredrag, selvstudier og gruppearbeid. Det vil bli studiebesøk og studiereiser i Norge og Europa. Mot slutten av kurset gjennomføres det en to-dagers, casebasert øvelse i krisehåndtering på strategisk nivå.

Kursopplegget er arbeidskrevende. Det kreves aktivt engasjement av kursdeltakerne, og de har et medansvar for egen og andres læring. En normal kursdag er fra kl. 08.15 til kl. 15.45, men programmet vil ofte kunne gå ut over vanlig arbeidstid. Studiereisene kan berøre helger.

Det gis normalt ikke permisjoner under kurset. FHS forutsetter at deltakerne er fristilt fra sitt daglige virke i hele kursperioden.

Administrative forhold 

Det betales ikke kursavgift.

Alle kursets reiser dekkes av Forsvarets høgskole. Sivile og militære kursdeltakere som ikke bor i Oslo m/nabokommuner, kan påregne fri losji under kurset på Krigsskolens fasiliteter på Linderud.

Søknad og CV må inneholde:

  • Kandidatens fulle navn, fødselsdato og år
  • Tittel og nåværende stilling
  • Utdanning og arbeidserfaring
  • Arbeidsadresse, privatadresse, aktuelle telefonnummer og e-postadresse
  • Andre forhold av betydning for opptaket (f.eks en anbefaling fra din arbeidsgiver)

Les mer om Forsvarets sjefskurs.

Kontaktinfo

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, Anne-Lise Mørch von der Fehr, anne-lise@kommunikasjon.no

Kontaktperson ved praktiske spørsmål er kurskonsulenten ved Forsvarets Høgskole, tlf. 23 09 57 11

Søknad sendes til: post@kommunikasjon.no innen fredag 10. mars 2023.

NB! Søkere må være medlem av Norsk kommunikasjonsforening.


Siste saker

Har du lest disse sakene?