Banner

Landsmøtet

Landsmøte 2019

Landsmøtet er foreningens høyeste organ og holdes innen utgangen av april hvert annet år. Her fastsettes mål og strategi for foreningens virke. Forrige landsmøte var i april 2019.

Dagsorden

TID OG STED:

Fredag 26. april 2019 kl. 15.30-19
Kommunikasjonsforeningens lokaler, kantinen
Brugata 19, Oslo

1. KONSTITUERING

Fastsettelse av stemmetall
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av dirigent(er)
Valg av tre personer til redaksjonskomité
Valg av to personer til å undertegne protokollen
Valg av tellekorps
Godkjenning av møtereglementReferat skrives av sekretariatet

2. ÅRSBERETNING FOR DE TO FOREGÅENDE ÅRENE


3. REGNSKAP MED REVISORS BERETNING


4. FASTSETTELSE AV KONTINGENT OG LOKALLAGENES ANDEL FOR DE NESTE TO ÅR


5. BUDSJETTRAMMER FOR DE TO PÅFØLGENDE ÅR


6. INNKOMNE FORSLAG

Vedtektsendringer (følger vedlagt)
Reviderte etiske prinsipper (følger vedlagt)
Utredning om organisasjonsform (vil følge sakspapirene)
Evt. øvrige forslag (vil følge sakspapirene)

7. RETNINGSLINJER

Endringer i retningslinjer for lokallag (følger vedlagt)
Andre retningslinjer som vedtas av landsmøtet (vil følge sakspapirene)

8. STRATEGI 

9. VALG