Banner

Landsmøtet

Landsmøte 2017

Landsmøtet er foreningens høyeste organ og holdes innen utgangen av april hvert annet år. Her fastsettes mål og strategi for foreningens virke. Sist landsmøte fant sted 22. april 2017.

Dagsorden

1. KONSTITUERING

Godkjenning av delegater og fastsettelse av stemmetall
Godkjenning av innkallingen
Valg av dirigent(er)
Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
Valg av tellekorps
Fastsettelse av forretningsorden, etter sentralstyrets skriftlige forslag, utsendt sammen med landsmøtedokumentene

2. ÅRSBERETNING FOR LANDSMØTEPERIODEN


3. REGNSKAP MED REVISORS BERETNING


4. FASTSETTELSE AV KONTINGENT OG LOKALLAGENES ANDEL FOR DE NESTE TO ÅR


5. BUDSJETTRAMMER FOR DE TO PÅFØLGENDE ÅR


6. INNKOMNE FORSLAG


7. STRATEGI


8. VALG