Share

Vil du jobbe med kommunikasjon, politikk, samfunnskontakt og komplekse utviklingsprosjekter?

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Trondheim

Søknadsfrist:
06. mai

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Hanna Maria Jones
Prosjektdirektør (konst.)
41 52 56 35
hanna.m.jones@ntnu.no

Ved NTNUs enhet for campussamling er det ledig stilling som fagansvarlig for kommunikasjon. 

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.


Stillingen er tilknyttet NTNUs enhet som styrer de store statlige investeringsprosjektene knyttet til NTNUs campus som tilrettelegger for å samle fagmiljø i Trondheim. Du vil jobbe både på programnivå og med prosjektene NTNU Campussamling, Helgasetr og Senter for psykisk helse, i tillegg til at enheten støtter Norsk havteknologisenter med kapasitet og kompetanse. Som fagansvarlig vil du både arbeide på tvers av prosjektene i enhetens portefølje og bidra som ressurs inn i de ulike prosjektene.

I rollen som fagansvarlig kommunikasjon, vil du være avdelingsdirektør sin nærmeste kommunikasjonsfaglige støttespiller og sentral for at NTNU lykkes i kommunikasjon med omverdenen og i forberedelse av organisasjonen for overtakelse og ta ut effekter og gevinster av hele porteføljen av de store statlige investeringsprosjektene. 

NTNU Campussamling er det største og drivende prosjektet i porteføljen, både i tid og omfang. Prosjektet skal samle store deler av NTNU til området rundt Gløshaugen og legge til rette for økt tverrfaglighet og samarbeid, og for bedre kvalitet i utdanning, forskning, innovasjon, kunst og formidling. Samlingen innebærer å flytte fagmiljøene som i dag er lokalisert på Dragvoll slik at de blir samlet på Gløshaugen eller på Øya og Kalvskinnet. 

Enheten har ansvar for å ivareta NTNUs interesser og premisser i prosjektarbeidet overfor byggherre. I dette arbeidet vil du få et spesielt ansvar for å sikre at NTNUs kjernevirksomhet, interesser og behov er tydelig kommunisert. Du vil også jobbe tett mot NTNUs linjeorganisasjon, studenter og andre interessenter i prosjektene. 

Du som fagansvarlig kommunikasjon, vil få ansvar for ivaretakelsen og utviklingen av vårt kommunikasjonsarbeid både strategisk, operativt og redaksjonelt. Du vil også få fagansvar for våre to kommunikasjonsrådgivere. 

Stillingen inngår i kollegiet av fagledere og rapporterer til prosjektdirektør. Arbeidssted er Trondheim. 


Arbeidsoppgaver

 • ansvar for å lede og utvikle alt kommunikasjonsarbeid tilknyttet de store statlige investeringsprosjektene som bidrar til at NTNU får samlet sine fagmiljø i Trondheim
 • kommunikasjonsfaglig lederstøtte til avdelingsdirektør og prosjektledere i Enhet for campussamling, samt rektor, prorektorer og dekaner
 • samfunns- og myndighetskontakt
 • presse/mediekontakt
 • redaktøransvar for enhetens digitale kanaler (nettsider og sosiale medier)
 • utvikle kommunikasjonsstrategi og handlingsplaner, og lede og koordinere kommunikasjonsarbeid på tvers av NTNU, departement, kommune, Statsbygg, St. Olavs, Sykehusbygg, Sintef og andre samarbeidspartnere
 • faggruppelederansvar for to faste ansatte innen kommunikasjon i Enhet for campussamling

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende innen kommunikasjon eller andre relevante fagområder. Relevant erfaring kan oppveie for formell utdanningsbakgrunn.
 • kommunikasjonsfaglig erfaring fra komplekse prosjekter med sammensatt interessentbilde, gjerne fra universitetssektoren
 • erfaring og dokumenterte resultater innen relevante fagområder
 • svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

 • evne til å jobbe selvstendig, ta initiativ og lede prosesser og utviklingsarbeid
 • erfaring med endringskommunikasjon, endringsledelse og organisasjonsutvikling
 • kunnskap om og erfaring med akademia eller sammenlignbare virksomheter 
 • erfaring fra prosjektutvikling og -gjennomføring, gjerne bygge og utviklingsprosjekt innen universitetssektoren

Personlige egenskaper 

 • strategisk og utviklingsorientert 
 • evner å lede andre mennesker i felles problemløsning 
 • gode samarbeidsevner 
 • god til å se muligheter og finne løsninger 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 


Vi tilbyr 


Lønn og vilkår 

Stillingen som seniorrådgiver (kode 1364) lønnes etter nærmere avtale, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • din motivasjon for stillingen

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.


Generell informasjon 

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning.

NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Hanna Maria Jones, tlf. 415 25 635, e-post hanna.m.jones@ntnu.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon samt aktuelle referanser.

Søknadsfrist: 06.05.2024


Søk på stillingen via Jobbnorge


NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Programmet for campusutvikling
Programmet for campusutvikling ved NTNU består av flere delprosjekter som har ulik karakter og er i ulike faser. NTNU vil være en aktiv og profesjonell part uavhengig av utbygger og entrepriseformer. Prosjektet omfatter i dag samling av campus i Trondheim, samt noe nybygg og planarbeid i både Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Samling av campus i Trondheim innebærer at ca. 110 000 kvadratmeter fra ulike steder i byen, skal erstattes med nye bygg i området ved Gløshaugen, ombygging av NTNUs eksisterende bygninger samt utvikling av Vitenskapsmuséet på Kalvskinnet. Programmet for campusutvikling er en enhet i Fellesadministrasjonen

Foto: NTNU