Kurs hos ForsvaretPublisert 13. januar 2016, endret 22. januar 2018

Illustrasjonsfoto Istock

Søk plass på Forsvarets Sjefskurs

Som medlem i Kommunikasjonsforeningen kan du søke opptak til Forsvarets Sjefskurs, et unikt utdanningstilbud for militære og sivile beslutningstakere.

Tekst: Kommunikasjonsforeningen / Foto: Istock

Forsvarets høgskole (FHS) skal gjennomføre Sjefskurs nr. 21 i tiden 14. august - 2. november 2018 på Akershus festning i Oslo.

Kurset gir kunnskap om forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk og innsikt i temaer som samfunnssikkerhet og beredskap, sivil-militært samarbeid og nasjonal krisehåndtering. I år er fordypningsområdet «Sikkerhetsutfordringer i Nord-Europa - med Russland som nabo».

29 elever tas opp til kurset. Kommunikasjonsforeningen er en av mange organisasjoner, virksomheter og institusjoner som innstiller sine kandidater, og Forsvaret foretar den endelige utvelgelsen. Ledere eller potensielle ledere prioriteres. Alle deltagere forventes å være aktive bidragsytere på kurset og må ha fri fra jobb i kursperioden.

Foredrag, studiebesøk og tverrfaglig samarbeid

Sjefskursene tilbyr foredrag og orienteringer på et høyt faglig nivå. Dette kombineres med studiebesøk og -reiser til sivile og militære institusjoner i Norge og utlandet. Det legges vekt på at den enkelte kursdeltaker skal bidra med kunnskap fra sitt fagområde og sin virksomhet/institusjon, både i dialog med foreleserne, i gruppediskusjoner og under krisehåndteringsøvelser.

Kurset vil i hovedsak bli gjennomført i høgskolens lokaler på Akershus festning. I undervisningen inngår foredrag, selvstudier og gruppearbeid. Det gjennomføres også studiebesøk og studiereiser i Norge, Europa og Asia.

Kurset er delt i tre studieperioder:

Studieperiode 1 skal gi kursdeltakerne kunnskap om faktorer som påvirker norsk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Studieperiode 2 fokuserer på norske utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser. Kursets fordypningsområde vil primært bli behandlet i denne studieperioden.

Studieperiode 3 vektlegger sivil beredskap, sivilt-militært samarbeid og nasjonal krisehåndtering. Det gjennomføres to krisehåndteringsøvelser i denne studieperioden.

Målgruppe

Stortingsrepresentanter, embets- og tjenestemenn, representanter fra akademia, media, næringsliv og landsomfattende organisasjoner, samt utvalgte offiserer.

Kursopplegget er arbeidskrevende og det kreves aktivt engasjement av den enkelte deltaker basert på prinsippet om ansvar for egen og andres læring. Kursvirksomheten vil ofte kunne gå ut over vanlig arbeidstid, og studiereisene vil berøre helger. Det gis normalt ikke permisjoner i løpet av kurset.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søknaden må inneholde:

CV med følgende opplysninger: 
  • Fullt navn, fødselsdato og år
  • Tittel og nåværende stilling
  • Utdanning og arbeidserfaring
  • Arbeidsadresse, privatadresse, aktuelle telefonnummer og e-postadresser
Andre forhold av betydning for opptaket:
  • Et kort motivasjonsbrev
  • Eventuelt en anbefaling fra din arbeidsgiver

Kursdeltakerne må være sikkerhetsklarert for Hemmelig og NATO Secret. Klareringsbevis må være klart før kurset starter og sendes om mulig sammen med innstillingen. Innstilte kandidater fra privat sektor som mangler sikkerhetsklarering bes kontakte kurskonsulenten. 

FHS forutsetter at lønnstakere beholder sin lønn under kurset. Kursdeltakere som ikke beholder normal lønn kan om nødvendig søke om stipend fra FHS, men FHS gjør oppmerksom på at det kun unntaksvis gis slike stipend. Alle programmerte reiser dekkes av FHS. Sivile og militære kursdeltakere som ikke bor i Oslo eller nabokommunene, kan påregne fri losji under kurset på Krigsskolens fasiliteter på Linderud.

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, Therese Manus, tlf. 48 06 44 62, e-post: therese@kommunikasjon.no.

Kontaktperson ved praktiske spørsmål er kurskonsulenten ved FHS, tlf. 23 09 57 11. 

Søknad sendes til: post@kommunikasjon.no innen 4. mars 2018.

NB! Søkere må være medlem av Norsk kommunikasjonsforening.

+ Del