Kurs hos ForsvaretPublisert 2. juli 2013, endret 15. juni 2017

kaimyhre.com_DSC5864

Søk plass på Forsvarets Informasjonskurs

Som medlem i Kommunikasjonsforeningen kan du søke opptak til Forsvarets Informasjonskurs, et unikt utdanningstilbud for militære og sivile beslutningstakere.

Forsvarets høgskole (FHS) skal gjennomføre Informasjonskurs nr. 57/2018 fra 2. til 7. januar 2018. Kurset holdes på Hotell Hadeland på Gran.

Informasjonskurset retter seg mot ledere og andre nøkkelpersoner i militær og sivil sektor med gode kunnskaper og bred erfaring innenfor sitt fagområde. Det er ønskelig at deltakerne har en bakgrunn og interesse som gjør at de kan ta aktivt del i diskusjoner både i plenum og i gruppearbeid.

Informasjonskurset kan fungere som grunnlag for senere søknad om deltakelse på Sjefskurset.

Kursopplegg

Informasjonskurset skal gi en bred orientering om Norges sikkerhetspolitiske stilling med utgangspunkt i den aktuelle nasjonale og internasjonale utvikling. Målet er å gi kunnskap om forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal betydning. Blant temaene som dekkes er internasjonale utviklingstrekk og utfordringer, analyser av forsvarssamarbeid og krisehåndtering, og sivile og militære trusler mot det norske samfunnet.

Kurset kombinerer forelesninger med etterfølgende diskusjon og temaorienterte paneldiskusjoner. Diskusjonen vil også foregå i inndelte grupper.

Kursopplegget er arbeidskrevende og det forventes aktivt engasjement fra den enkelte deltaker. Virksomheten på kurset vil gå ut over vanlig arbeidstid. Det er en forutsetning at deltakerne er fristilt fra sitt daglige arbeid.

Kursdeltagere

Kurset planlegges med 48 deltakere, hvorav rundt en fjerdedel fra det militære. Kvinner oppfordres til å søke. I opptaket vil det også legges vekt på at flest mulig relevante sektorer blir representert på kurset. Representanter fra frivillige landsomfattende organisasjoner, undervisningssektoren, næringsliv og media er blant de som er ønsket som deltagere, i tillegg til politikere med interesse for utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Kommunikasjonsforeningen innstiller aktuelle kandidater og fremmer disse innstillingene med rangering til Forsvarets høgskole.

Søknaden må inneholde:

Kandidatens fulle navn, fødseldato og år
Tittel og nåværende stilling

Utdanning og arbeidserfaring

Arbeidsadresse, aktuelle telefonnummer og e-postadresser
Privatadresse
Motivasjonsbrev

Andre forhold av betydning for opptaket (f.eks en anbefaling fra din arbeidsgiver)

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, Therese Manus, tlf. 48 06 44 62, e-post: therese@kommunikasjon.no

Spørsmål vedrørende kurset rettes til Tore-Martin Bredal, tlf 23 09 57 14 / 92 01 18 48, e-post: tbredal@fhs.mil.no eller Tove Eik Thorsen, tlf 23 09 57 27 / 93 04 43 42, e-post: tovthorsen@mil.no

Søknad sendes til foreningens sekretariat på: post@kommunikasjon.no innen 4. september 2017.

NB! Søkere må være medlem av Norsk kommunikasjonsforening.

Administrative forhold

Det betales ikke kursavgift.

Kursdeltakerne eller deres etat/organisasjon må selv dekke utgiftene til reise og opphold, og gjøre opp med hotellet før avreise. Utgiftene til opphold og forpleining er avtalt med hotellet til kr 1 295,- pr. døgn.

Forsvarets høgskole vil arrangere transport fra Akershus festning og Oslo lufthavn, Gardermoen ved kursstart og retur etter avsluttet kurs.

+ Del