Share

Kommunikasjonsrådgjevar/-seniorrådgjevar

Olje- og energidepartementet
Oslo

Søknadsfrist:
01. mars

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt

Ole Berthelsen
Kommunikasjonssjef

930 26 847

Vil du jobbe med norsk energipolitikk?

Kommunikasjonseininga har ledig ei fast stilling som kommunikasjonsrådgjevar/senior kommunikasjonsrådgjevar. Kommunikasjonseininga legg til rette mediekontakten for politisk leiing og koordinerer kommunikasjonsverksemda i departementet. Arbeidet skjer i nær kontakt med politisk leiing og fagavdelingane i departementet.


Arbeidsoppgåver:

 • Kontakt med media
 • Produksjon av medieklippmappe og medieanalysar
 • Tekst, video mm til nett og i sosiale medier
 • Skrive innlegg og talar for statsråden
 • Førebu reiser og arrangement
 • Ha tett kontakt med fagavdelingane og politisk leing

Nødvendige kvalifikasjonar

 • Relevant høgre utdanning på masternivå
 • Erfaring fra, og god kjennskap til media, politikk, forvaltning og kommunikasjon
 • Svært god skriftleg og munnleg formuleringsevne både på norsk og engelsk
 • Stor nøyaktigheit, også under press
 • Det er ein fordel med kunnskap om departementet sine arbeidsområder

Personlege eigenskapar:

Vedkomande må vere omgjengeleg, samarbeidsorientert og vand til å arbeide under korte tidsfristar.


Generell informasjon

Vi tilbyr:

 • Lønsspenn: 450.000 - 670.000
 • Varierte arbeidsoppgåver knytt til aktuelle energispørsmål
 • Spennande oppåver i krysninga mellom fag og politikk
 • Eit godt arbeidsmiljø

 

Søk på stillinga her


Om arbeidsgjevaren

Olje- og energidepartementet si hovudoppgåve er å leggje tilrette for ein samordna og helheitleg energipolitikk. Eit overordna mål er å sikre høg verdiskaping gjennom effektiv og miljøvenleg forvaltning av energiressursane.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad vere spegla av mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få til ein balansert samansetnad på tvers av alder og kjønn, og å rekruttere personar med innvandrarbakgrunn, nedsett funksjonsevne og dei som har stått utanfor arbeid og utdanning i ein lengre periode. Opplysningar om dette kan bli brukt til registreringsformål.