Banner

Moderne strategisk kommunikasjon (7.5 stp, masteremne)

Onsdag 15. sep. 2021 kl. 09:00
Kommunikasjonsforeningen og Høyskolen Kristiania
Pris: 21500 (medlem) , 24500 (ikke-medlem)

EMNEANSVARLIG
Factbox image

Ketil Raknes er høyskolelektor ved Høyskolen Kristianias Institutt for kommunikasjon.

Endelig påmeldingsfrist: 15. juli

Emnebeskrivelse

Målet med masteremnet er å gi en helhetlig oversikt over strategisk kommunikasjon som praksis og forskningsfelt. Studentene skal tilegne seg ulike teoretiske perspektiver, modeller og begreper som utgangspunkt for videre forståelse og for spesialiserte studier innen feltet. Emnet tar utgangspunkt i de grunnleggende begrepene kommunikasjon og strategi.

Strategisk kommunikasjon er et bredt og tverrfaglig felt med tilknytning til forskningsdisipliner som kommunikasjonsteori, sosialteori og organisasjonsteori. I tillegg til en generell introduksjon, vil studentene bli introdusert for viktige underdisipliner innen strategisk kommunikasjon som PR, organisasjonskommunikasjon og markedskommunikasjon. Emnet går også inn på mer spesialiserte områder innen strategisk kommunikasjon som politisk kommunikasjon, krisekommunikasjon og mediepåvirkning. Det vil bli lagt vekt på ulike analysenivåer og spesielt forholdene mellom organisasjoner og forskjellige interessenter på samfunnsnivå.

FOREDRAGSHOLDER
Factbox image

Jesper Falkheimer er emneansvarlig og professor ved Høyskolen Kristianias Institutt for kommunikasjon.

Veksten og profesjonaliseringen av strategisk kommunikasjon har ført til en debatt om hvordan denne utviklingen påvirker den offentlige samtalen maktforholdene i samfunnet. De som driver med strategisk kommunikasjon møter også stadig nye utfordringer når det gjelder etikk. Emnet vil derfor gi en innføring i den voksende litteraturen som tar opp kritiske perspektiver på strategisk kommunikasjon som blant annet fremveksten av falske nyheter og skjulte påvirkningskampanjer.

Moderne strategisk kommunikasjon inngår i Master i Strategisk kommunikasjon og er det første av fire studiepoenggivende emner i denne masteren du kan ta gjennom Kommunikasjonsforeningen.

Pris medlemmer
21500
Pris Ikke-Medlemmer
24500

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten ...

  • har avansert kunnskap om de ulike teoriene om strategisk kommunikasjon og de forskjellige forskningstradisjonene innen feltet.
  • har avansert kunnskap om strategisk kommunikasjon fra et samfunnsperspektiv.
  • har avansert kunnskap om de etiske utfordringene knyttet til strategisk kommunikasjon både som forskningsfelt og praksis.

Ferdigheter

Studenten ...

  • kan bruke kunnskap om strategisk kommunikasjon for å løse relevante analytiske og praktiske oppgaver.
  • kan analysere og kritisk evaluere teorier, konsepter og debatter innen strategisk kommunikasjon.
  • kan bruke relevante metoder for forskning på strategisk kommunikasjon på en selvstendig måte

Generell kompetanse

Studenten ...

  • kan bruke relevant teoretisk kunnskap om strategisk kommunikasjon for å løse praktiske oppgaver.
  • kan drøfte om akademiske problemstillinger innen strategisk kommunikasjon og hvordan disse spørsmålene forholder seg til den offentlige debatten om strategisk kommunikasjon som praksisfelt.
  • kan analysere relevante etiske og politiske problemer som profesjonelle kommunikatører møter i sitt yrke.

Læringsaktiviteter

Forelesninger, seminar og presentasjoner i klassen

Anbefalt tidsbruk

Forelesninger/undervisning: 30 timer

Selvstudier: 100 timer

Arbeidskrav: 35 timer 

Eksamensforberedelse: 40 timer

Arbeidslivstilknytning

Casestudier vil bli  presentert og diskutert i undervisningen og gjesteforelesere vil bli invitert for å legge frem aktuelle problemstillinger.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter av ikke-etterprøvbar karakter som til sammen må vurderes godkjent.

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Arbeidskrav leveres eller gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig.

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden.

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.

*Gjennomføring av emnet krever påmelding av minst 15 personer innen 21. juni.

**Deltakelse forutsetter at den påmeldte blir tatt opp ved Høyskolen Kristiania og har godkjent studiekompetanse for å ta emner på masternivå.

Samlinger

I løpet av semesteret blir det fire fysiske samlinger i Oslo.

15. september hos Kommunikasjonsforeningen.

16. september hos Høyskolen Kristiania.

17. november hos Kommunikasjonsforeningen.

18. november hos Kommunikasjonsforeningen.

Samlingene er ikke obligatoriske.

Servering på samlingene er inkludert. Eventuell reise og opphold kommer i tillegg. Samlingene gjennomføres fysisk dersom smittevernreglene tillater det.

Eksamen

Form: Muntlig individuell eksamen

Dato: Januar 2022 (dato kommer)

Varighet: 20-30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Konting

Arbeidskrav må være bestått for å gå opp til kontinuasjonseksamen.

Konting av eksamen: Muntlig individuell eksamen med ny eksamenstekst.

Eksamensavgift er inkludert i prisen.