Rammer og reglerPublisert 3. april 2009, endret 2. november 2012

Kommunikasjonsarbeid i privat sektor

Kommunikasjonsmedarbeidere i det private næringslivet må, som i det offentlige, forholde seg til myndigheter, konkurrenter og kunder (brukere). Imidlertid er det forholdet til eierne og innsideinformasjon som stiller særskilte krav til informasjons- og kommunikasjonsarbeidet.

Regler og retningslinjer i privat virksomhet

I det private må kommunikasjonsmedarbeiderne forholde seg til krav som stilles i en rekke lover og forskrifter. Når det gjelder børsnoterte selskaper, forplikter de seg til å gi aksjonærene og markedet lik tilgang til korrekt og utfyllende informasjon samtidig. Dette oppnås gjennom å ha en god informasjonspolicy og en klar politikk for investorrelasjoner.

Børsnotert selskap og informasjonsplikt

Informasjonsplikten utdypes i børsforskriftene om informasjonsplikt overfor børs og offentliggjøring (lovdata)  og er et minimumskrav som skal oppfylles. I praksis betyr det at enhver type informasjon som kan innvirke på børskursen først skal meldes Oslo Børs

Gjennom børsens handelssystem og børsens nettsted for børsmeldinger kommuniseres det deretter til hele markedet samtidig. Deretter kan selskapet sende ut pressemelding og informere ansatte.

Kommunikasjon med markedet, aksjonærer og utbyttepolitikk

Relevant og pålitelig informasjon er en forutsetning for investorenes tillit til selskapene, og god og åpen kommunikasjon vil gi et konkurransefortrinn for de selskapene som prioriterer dette.

Oslo Børs anbefaler at foretakene utarbeider en strategi for investorrelasjoner som sikrer at de har et bevisst forhold til dette, og at de kan opptrer konsekvent i forhold til det å gi informasjon. Selskapene bør ha en forutsigbar aksjonær- og utbyttepolitikk som kommuniseres til aksjonærene, og selskapsinformasjon bør være tilgjengelig via selskapets internettsider. I tillegg bør selskapenes holdninger til Corporate Governance kommuniseres.

Corporate Governance dreier seg i stor grad om mekanismene i triangelet mellom eierne, styret og ledelsen i et selskap. I en noe videre forstand omhandler Corporate Governance også forholdet til andre enn eiere, så som ansatte, kreditorer, lokalsamfunn og andre som selskapene har forhold til.

Kommunikasjonsmedarbeideren som innsider

En som har tilgang til fortrolig informasjon som kan ha vesentlig betydning for kursutviklingen på en aksje, før allmennheten får tilgang til samme informasjon, defineres som en innsider.

Innen vårt fag fag finnes det mange former for sensitiv informasjon som håndteres av kommunikasjonsmedarbeidere; det være seg fortrolig informasjon fra toppsjefer, omorganiseringer, personalprosesser, omstillinger eller store kontrakter.

Det er viktig å ha rutiner for håndtering av innsideinformasjon som gjelder alle ansatte, og ikke minst for kommunikasjonsrådgiverne. Sertifiserte kommunikasjonsbyråer (KOMM) http://komm.abelia.no/ har laget en rådgiverplakat der det i pkt. 6. bl.a. heter: ”En rådgiver skal utvise særskilt aktsomhet ved håndtering av informasjon knyttet til finansielle instrumenter.”

Reglene skjerpet
Reglene for innsideinformasjon er skjerpet. Lov om verdipapirhandel har senket terskelen for hva som er definert som innsideinformasjon og det er innført aktsomhetskrav som innebærer at innehavere av kurssensitiv informasjon har en plikt til å aktivt sikre at informasjonen ikke kommer i urette hender.

Finansmarkedets har behov for gode regler og praksis når det gjelder kurssensitiv informasjon (som informasjon om oppkjøp, emisjoner, store kontrakter etc). Loven markerer en felles definisjon av god informasjonspraksis i forhold til innside-bestemmelsene og skal sikre et høyt nivå for selvjustis i bransjen. Se også Norsk Investor Relations Forening

Krav til årsrapporten

For viktige målgrupper er årsrapporten blitt et oppslagsverk med lang levetid, og stadig flere selskaper og organisasjoner legger ned store ressurser i arbeidet med årsrapporten.

Innholdet i årsrapporten skal som et minimum følge krav nedfelt i Lov om årsregnskap, og vise hvordan det har gått for selskapet i det foregående år. Årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Praktisk sett betyr det at arbeidet med form og innhold i årsrapporten finner sted i tiden fra november-desember til februar. I tillegg til en trykt rapport publiserer mange materialet på Internett. Målgruppene er sammensatte. I tillegg til å være et verktøy for myndigheter, finansfolk, eiere, styre og virksomhetens ledelse, bør årsrapporten distribueres til kunder og leverandører, samarbeidspartnere, media, politiske miljøer og selskapets ansatte.

+ Del

Hjalp denne siden deg?

Ja
Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre

Hva savnet du?/ Hjelp oss å bli bedre