Stillingsbeskrivelse

Forbrukertilsynet

Forbrukartilsynet er eit offentleg tilsyn med 28 tilsette. Vi jobbar for enklare og tryggare marknader for forbrukarane. Forbrukartilsynet jobbar med å førebygge og stoppe ulovleg marknadsføring, urimelege vilkår i kontraktar og andre former for ulovleg handelspraksis retta mot forbrukarar. Vi oppnår dette gjennom rettleiing og dialog med næringsdrivande, ved effektiv bruk av økonomiske sanksjonar og gjennom god informasjonsverksemd. Vi bidreg også til at rettane til forbrukarane blir tekne hand om og at forbrukarane kan ta informerte val. Les meir om oss på www.forbrukertilsynet.no.

Kommunikasjonsrådgivar

Om stillinga

Vi søker ein kommunikasjonsrådgivar som kan vere med å synleggjere Forbrukartilsynet sin rolle som ein viktig og tydeleg samfunnsaktør, som set grunnleggjande forbrukarrettigheiter på dagsorden, og får gjennomslag for dei sakene vi tek opp.

Som kommunikasjonsrådgivar bidreg du til Forbrukartilsynet sitt eksterne og interne kommunikasjonsarbeid. Kommunikasjonseininga jobbar tett opp mot leiinga og fagavdelingane. Du vil mellom anna gi råd til leiinga og andre tilsette i kommunikasjonsfaglege spørsmål, utvikle bodskap, handtere presse og sosiale medium og produsere innhald til ulike kanalar. Kommunikasjonseininga har også ansvar for vidareutvikling av nettsida og medieanalyse, og du vil bidra til det strategiske kommunikasjonsarbeidet.

Kommunikasjonsarbeidet er eit av våre fremste verktøy for å nå ut til målgruppene våre og slik lukkast i å skape ein tryggare og enklare marknad for norske forbrukarar. Hos Forbrukartilsynet får du jobbe med spennande og varierte oppgåver i eit engasjerande og ungt arbeidsmiljø. Du vil få stor moglegheit til å påverke eigen arbeidskvardag.

Les meir om kva Forbrukartilsynet skal arbeide med i 2018 her.

Kvalifikasjonar og eigenskaper:

Søkarar må ha kommunikasjonsfagleg relevant utdanning frå høgskule eller universitet, og relevant kommunikasjonsfagleg arbeidserfaring. Du må ha god kjennskap til arbeidsmetodane og behova til media, og erfaring med nettpublisering og utvikling av nettsider. Du må ha svært god skriftleg og munnleg framstillingsevne i begge målføre. Det er ønskjeleg med erfaring frå videoproduksjon og redigering, i tillegg til erfaring med profesjonelt arbeid i sosiale og/eller andre digitale medium. Erfaring med programmar som Photoshop, Indesign, Premiere Pro og Wordpress er også eit pluss.

Vi forventar at du har evne til å arbeide i team for å nå måla til Forbrukartilsynet, samstundes som du også må kunne jobbe sjølvstendig, effektivt og med god fagleg kvalitet. Du bør ha interesse for forbrukarspørsmål, vere samfunnsengasjert, kreativ og løysingsorientert. Vi vil vektleggje at du er personleg eigna til stillinga.

Vi kan tilby:

Stillinga blir lønna som rådgivar, med eit lønnsspenn frå kr. 454 700 til kr. 553 200. For særleg kvalifiserte søkarar kan vi vurdere høgare lønn. Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode ordningar for pensjon, lån og forsikring. Til dette vert det trekt 2% av bruttolønn til lovfesta innskot. Vi har fleksibel arbeidstid og ei god kantineordning.

Forbrukartilsynet ønsker å spegle heile samfunnet og ha bredde og mangfald i arbeidsmiljøet. Vi oppmodar derfor kvalifiserte kandidatar til å søke hos oss uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsett funksjonsevne.

Opplysningar om søkarane kan bli gjort offentlege. Sjå Offentleglova §25, andre ledd, når det gjeld moglegheit for å bli unntatt frå søkarlista.

Har du spørsmål om stillinga, kontakt senior kommunikasjonsrådgivar Ingvild Sahl (is@forbrukertilsynet.no, tlf. 958 70 541).

Send søknad med CV, vitnemål og attestar elektronisk på jobbnorge.no innan søknadsfristen 2. april 2018.

Alle attestar og vitnemål skal skannast og leggjast ved elektronisk.

+ Del

Se flere ledige stillinger