EtikkPublisert 1. juni 2011, endret 30. januar 2015

Etikk

Opplever du etiske dilemmaer i hverdagen? Da kan du søke hjelp hos Etisk råd i Kommunikasjonsforeningen. Rådet bistår foreningens medlemmer i vanskelige etiske spørsmål.

Kjør etikk-program
 

Programmet krever Flash: installer Adobe Flash her


 
Dilemmabank

 
I dilemmabanken finner du dilemmaer og etiske utfordringer hentet fra kurs innen etikk og ledelse, utviklet av Kommunikasjonsforeningens medlemmer og samarbeidspartnere. Casene skisserer problemstillinger vi kan relatere til i hverdagen.

Casene er ikke ment å gi konkrete svar på problemstillingene da hver enkelt bedrift kan ha forskjellige regler. Casene skal være til inspirasjon for å sette etisk arbeid på agendaen i egen virksomhet. Alternativt kan man benytte dem som utgangspunkt for interne diskusjoner eller workshops innen etisk arbeid.

Nyhetssending: Case fra Forsvaret, varighet 2.55

Kunne dette skjedd deg? Hvor går grensen for etisk adferd?

Mobbing: Case fra Forsvaret, varighet ca. 3 min.

Mobbing på arbeidsplassen er ikke lov. Har du opplevd en lignende situasjon? Hva bør du gjøre?


Ressurser

 
Opplever du et etiske dilemma i hverdagen kan du søke hjelp hos Etisk råd i Kommunikasjonsforeningen. Etisk råd setter yrkesetikk på agendaen og bistår Kommunikasjonsforeningens medlemmer i vanskelige etiske spørsmål. Dette gjør Etisk råd gjennom å hjelpe medlemmer som står overfor etiske utfordringer, delta i offentligheten og sette etikk på agendaen. Send en e-post til etikk@kommunikasjon.no. Se hvem som sitter i rådet her:  Norsk kommunikasjonsforening, Etisk råd

Andre ressurser:
KOMM - Sertifiserte kommunikasjonsbyråer
Global Alliance
PRSA-Code of Ethics
PFU – Pressens faglige utvalg
TI - Transparency International
Hovedorganisasjonen Virke
NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon
Harvard Business Publishing
The Magazine of Business Ethics
Etiske regler i Advokatforeningen

Profesjonsetiske prinsipper


Medlemmer i Norsk kommunikasjonsforening tilstreber å :
 • Være redelige i alle sine gjøremål, både når det gjelder integritet, konfidensialitet, økonomiske disposisjoner og personlig oppførsel
 • Være tydelige i samarbeid med arbeidsgivere, ansatte, kunder, kommunikasjonskolleger og omverdenen
 • Ikke diskriminere andre i noen forhold
 • Holde seg oppdatert på kommunikasjonsfagets utvikling
 • Respektere disse prinsippene og oppfordre andre medlemmer til å gjøre det samme

 
Det er avgjørende at kommunikatøren har:

INTEGRITET:

 • Ansvarlig holdning til offentlighetens interesser
 • Aldri bevisst gi uriktige opplysninger eller holde tilbake informasjon som ikke er taushetsbelagt
 • Aldri forlede arbeidsgivere, kolleger, kunder og kommunikasjonskolleger til å tro at kommunikasjonsarbeid kan gi større resultat enn det kan

 
SKIKKETHET:

 • Innsikt i og besittelse av rett profesjonell kompetanse, slik at man ikke påtar seg arbeid man er uskikket for
 • Samarbeide med andre for å sikre nødvendig kompetanse når denne mangler
 • Sørge for at oppdragsgiver umiddelbart varsles om mulige interessekonflikter

 
KONFIDENSIALITET:

 • Verne om fortrolig informasjon fra oppdragsgiver
 • Aldri misbruke fortrolig informasjon eller informasjon som er taushetsbelagt
 • Aldri gi fra seg fortrolig informasjon